Aleviweb.com - Alevi Alevilik ve Aleviler Forumu

Aleviweb.com - Alevi Alevilik ve Aleviler Forumu (http://www.aleviweb.com/forum/index.php)
-   Alevilik Genel (http://www.aleviweb.com/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Aleviler ve Hz. Muhammed Sevgisi (http://www.aleviweb.com/forum/showthread.php?t=36231)

Garipmusasultan 09.11.2017 11:04

Aleviler ve Hz. Muhammed Sevgisi
 
Odur dayandığım damenim menim
Hem din ile billâh imanım menim
Gizli kalb evinde mihmanım menim
Allah bir, Muhammed Ali sevdiğim
Pîr Mehmed

Sebeb icadına evvel cihanın
Mimarı Muhammed Ali dediler
Vasfın beyan edem ruh-u zibânın
Cümle ruhlar buna belî belî dediler
Ilgazî

Hakkında denildi sadr-ı levlâk
Levlâke vemâ halaktü’l-eflâk
Çün nur-ı zemîn ü asmânsın
Maksûd u murâd künfekânsın
Şah İsmail Hatayî

Kudret kandilinde parlayıp duran
Muhammed Ali’nin nurudur vallah
Zuhur edip kafir leşkerin kıran
Elinde Zülfikar Ali’dir billâh
Viranî Abdâl

Şâh-ı kevneyn Mustafa’dır menbâ-i ilm-i ledün
Onsekizbin aleme ferman eden sultânı bul
Hüseyin Kâzım Baba

Sultan-ı Enbiyadır
Sall-i âlâ Muhammed
Bil şah-ı evliyadır
Haydar vâsi-i Ahmed
Yeminî

Enbiyaya evliyaya cümlesinin şahıdır
Dü cihanın revnakıdır gül cemâli mahıdır
Aşıkî sevse acep mi ol habibullahıdır
Ahmedi Mahmut Muhammed Mustafa’dır sevdüğüm
Aşıkî

Muhammed güldür, pirim bülbüldür.
Cümlemiz kuldur, Elhamdülillah
Üsküdarlı Haşim Baba

Ben Muhammed’in gülüyüm
Ehl-i kemâlin kuluyum
Dost bağının bülbülüyüm
Cennet bağında öttüm ben
Muhyiddin Abdâl

Gül kokulu Muhammed’in teridir
Gönlü saf olanlar Hakk’ın yâridir
Âşıka mâşukun bergüzârıdır
Sevdalar nasipler nurlar saçılır
Kul Himmet


Mazhar-ı nur-ı Hudâ’sın ya Muhammed ya Ali
Hemdem-i şah evliyasın ya Muhammed ya Ali
Virani Abdâl

Garipmusasultan 09.11.2017 11:06

Berk vurur alnında Muhammed nuru
Arttı aşkım hüsnün göreli beri
Şibih-i kamer yüzün ey mah-ı peri
Sure-i ve’ş-şemsi vedduha’sın sen
Feyzullah Çelebi

Kamu âleme ziyâlar gösterirsin subh u şâm
Şems ü mâhın enverisiz ya Muhammed ya Ali
Siz olmayınca kimseler dine yol bulamadı tam
Şems ü mâhın enverisiz ya Muhammed ya Ali
Aşıkî

Ne nazım ne niyazım
Muhammed’dir iki gözüm
Ayağı tozuna yüzüm
Sürecek hallerim çokdur
Seyyid Nizamoğlu

Muhammed aşkına salâvat verdim
Arşda meleklerin seyrine girdim
Nuh Peygamberle gemiye bindim
Necef deryasında yüzdüm idi ben
Hamdullah Çelebi

Sabah seherinde virdim budur bu
Allah bir Muhammed Ali’dir Ali
Zikrim olan lâ ilâhe illâllah
Allah bir Muhammed Ali’dir Ali
Sersem Ali Baba

Rehberim Muhammed buldum yolumu
Mürşidim Ali’dir bildim şahımı
Pir Sultan Abdâl

Uymayasın kör Şeytan’ın sözüne
Dön gidelim Muhammed’in izine
Pir Sultan

Mürşidim Muhammed rehberim Ali
Anlardan öğrendim erkânı yolu
Kalbim onlar ile doludur dolu
Muhammed Ali’den özge yarim yok
Sırrî

Muhammed dininin yoktur şeriki
Odur alemlerin mülkü maliki
Tarikimiz Hacı Bektaş tariki
Hırka bizim nemed bizim şal bizim
Gedâ Muslî

Ar eden kişiler buna giremez
Her derviş de soyunarak dalamaz
Gölleri derindir dürrü bulunmaz
Muhammed makamı oldun mu derviş
Muhammed makamı oldu bu derviş
Derviş Mehmed

Din Muhammed dini taptığım tapı
Yıkılır mı Hakk’ın yaptığı yapı
Yüz yıl emek çeksen yapılmaz yapı
Kumdan duvar örüp kaldıramazsın
Derviş Mehmed

Garipmusasultan 09.11.2017 11:06

Kaygusuz Abdâl Peygamberimizin kabri başında Gevhernâme adlı uzun bir risale
söylemiştir:
Ol güherün bir adı Mahmûd idi
Baht içinde tâli’i mes’ûd idi
Ol güher idi Muhammed’ün canı
Anun için dutdı cümle sayvanı

Garipmusasultan 09.11.2017 11:08

Hayat sahrasında bir ağaç gördüm
Yedi budağı var on iki dalı
Can meyvası derler aslını sordum
Baharı Muhammed, meyvası Ali
Sefil Abdâl

Bin bir türlü çiçek her dem açılır
Kimi nihan olur kimi saçılır
Dost badesi ol mekanda içilir
Kevseri Muhammed sakisi Ali
Sefil Abdâl

Muhammed çünki ilmin şehri olmuş
Kapu olmuş şah-ı Merdân’e erdim
Hüseyin Abdâl

Hacı Bektaş’ın ocağı, dervişler anın köçeği
Muhammed’in bir çiçeği, sultanım ulu Ali’dir
Münire Bacı

Dersimizi imamlardan alalım
Ahretin kaydını burda görelim
Muhammed aşkına secde kıralım
Var bir delil bul ki Hakk’a gidelim
Derviş Mehmed


Hak’tan hidayettir bize bu saadet
Muhammed Mustafa Ali’den himmet
Ceset kalır burada can çeker zahmet
Canı kurtarmağa sahip bulmalı
Şah Sultan

Pirim himmet eyle oğul ya hizmet
Hak sahip çıkmazsa artıyı firkat
Gel şefaat eyle güzel Muhammed
Ol demde yetişir car eder Allah
Derviş Mehm

Server-i alem Muhammed Mustafa’nın aşkına
Fakr ile fahr eyleyüb hırka giyen Bektâşîdir
Şehidî


Muhammed Mustafa’a ey Şah-ı Merdan
Aliy-yel-Mürteza sana sığındım
Hadice Fatıma Hasan Mücteba
Hüseyn-i Kerbelâ sana sığındım
Virdî Derviş

Akgül Muhammed’in alnı terinden
Kerem Muhammed’den mürvet Ali’den
Pir Sultan Abdâl
Bütün dünya dost göründü kalmadı ağyarımız
Bu dünyada olduk her dem zarar etmek kârımız
Muhammed Mustafa bizim ol şefaatkanımız
Şah Hüseyn’i gözetleriz doğru raha gideriz.
Hasan Koç Baba

Ademi seyfullah atam hakkiçün
Muhammed Mustafa Hatem hakkiçün
Eyyuba sürdüğün sitem hakkiçün
Bizi dergahından mahrum eyleme
Derviş Mehmed

Garipmusasultan 09.11.2017 11:09

Muhabbetten geçer Hak’tan da geçer
Muhammed’de muhabbetten hasıldır
Erenler büyüktür kaftanı biçer
Gene aslın yürütmeyen nesildir

Aşıkî

Raya Haq 12.11.2017 06:49

İki Ali vardır, sizinki Arap
Gönüllerde düştür, bizim Alimiz
Sizin Ali, devri eyledi harap
Mazluma yoldaştır, bizim Alimiz

Sizin Ali, kana kine doymadı
Bizim Ali, hiç bir cana kıymadı
Sizin Ali, Hakkı insan saymadı
Temsili insandir, bizim Alimiz

Sizin Ali, düşman müziğe meye
Bizim Ali, saki olur dünyaya
Sizin Ali, yönün döndü kayaya
Kıblesi güneştir, bizim Alimiz

Sizin Ali, taptı ganimetlere
Bizim Ali, ortak oldu dertlere
Sizin Ali, ruhun verdi kurtlara
Emekçiye baştır, bizim Alimiz

Raya Haq 12.11.2017 06:50

İSLAM BİZİM NEREMİZDE ?

Hacı bilmem hoca bilmem

Beş vakit namazı kılmam

Ramazanda oruç tutmam

İslam bizim neremizde ?

Çarşafım yok türbanım yok,

Ehl-i sünnet fermanım yok

Arafat'ta kurbanım yok,

İslam bizim neremizde

Cemimde yok sazımda yok

Karımda yok kızımda yok,

kırpık sakal yüzümde yok

İslam bizim neremizde,

Dem çekerim dolumda yok,

Bilimde yok ilimde yok,

Türkçe duam dilimde yok,

İslam bizim neremizde

Mezhep deyip nifak sokmam,

Tekbir ile insan yakmam,

Tesbihim yok takva takmam,

İslam bizim neremizde,

Kandilimiz gecemiz yok

Arapçamız hecemiz yok

Hülleyecek kocamız yok,

İslam bizim neremizde ?

Muhammet'le Ali öldü,

Soyu sopu sürgün geldi,

Meydan muaviye'ye kaldı,

İslam bizim neremizde,

Ehl-i beyt benim dostum

Ezdiler bağrıma bastım,

Ben İslam'a çoktan küstüm,

İslam bizim neremizde,

Saltanatı halifesi,

Hiç tanımam neyin nesi,

İrticası,Kara sesi

İslam bizim neremizde,

Tutturmuşlar ehl-i sünnet,

Ne cehennem ne de cennet,

Kul köle değilim ümmet,

İslam bizim neremizde,

Tüm dinlerden alıntım var,

Şamanlıktan kalıntım var,

Çok üzgünüm anlatmak zor

İslam bizim neremizde,

Özümde benlik yazılmaz,

kimseye kuyu kazılmaz,

İç abdestim hiç bozulmaz,

İslam bizim neremizde,

Arıyorum tarıyorum,

Can gözüm var görüyorum,

GAZİ METİN soruyorum,

İslam bizim neremizde ?

Hüseyin Gazi Metin (Dede)

Raya Haq 12.11.2017 06:51

Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Sevgidir Dinimiz Kabemiz insan

Kırkların Ceminde eşittir her can

Bizim için birdir Gavur Müslüman

Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Vahiye aldanmam bilime varım

Akılla mantıkla yaparım yorum

Çağı yakalamak amacım zorum

Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Allah ile insanları korkutamam

Cennet ile cahilleri uyutamam

Kılköprüsü hayal hurafa yutmam

Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Ele, bele,dile sahip özümüz

Can evinde uyanmıştır gözümüz

Kanundur senettir bizim sözümüz

Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Mumsöndü iftira kuyu kazdığın

Asıp, kesip, derisini yüzdüğün

Kafir deyip zindanlarda ezdiğin

Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Bizim için yapılmıştı zindanlar

Yargısız infazlar kapı insanlar

Özgürlük uğruna çok verdik canlar

Mürşidi kamilim pirim pir sultanBeş vakit camide yatiramadın

Asimile edip bitiremedin

Şeytan taşlamaya götüremedin

Alevi kızılbaş dedesi benim

Dinayeti din dersini kaldırın

Örümcek kafaya ilim doldurun

Kimligimizi tüm dünyaya bildirin

Alevi kızılbaş dedesi benim

Yüce dağda gezer göçümüz bizim

Eşitlik isteriz suçumuz bizim

Sevgiyle doludur içimiz bizim

Alevi Kızılbaş dedesi benim

Yeni bir taktik yeni bir oyun

Alın tırlıyonlar ayrıldı payın

Satılık değiliz iyice duyun

Alevi Kızılbaş dedesi benim

Gazi Metin silahım yok sazım var

Horasandan Çamşıhına izim var

Boyun eğmez baş kaldıran özüm var

Alevi Kızılbaş dedesi benim.

Hüseyin Gazi Metin (Dede)

Garipmusasultan 13.11.2017 06:01

Alıntı:

Raya Haq Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 315116)
Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Sevgidir Dinimiz Kabemiz insan

Kırkların Ceminde eşittir her can

Bizim için birdir Gavur Müslüman

Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Vahiye aldanmam bilime varım

Akılla mantıkla yaparım yorum

Çağı yakalamak amacım zorum

Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Allah ile insanları korkutamam

Cennet ile cahilleri uyutamam

Kılköprüsü hayal hurafa yutmam

Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Ele, bele,dile sahip özümüz

Can evinde uyanmıştır gözümüz

Kanundur senettir bizim sözümüz

Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Mumsöndü iftira kuyu kazdığın

Asıp, kesip, derisini yüzdüğün

Kafir deyip zindanlarda ezdiğin

Mürşidi kamilim pirim pir sultan

Bizim için yapılmıştı zindanlar

Yargısız infazlar kapı insanlar

Özgürlük uğruna çok verdik canlar

Mürşidi kamilim pirim pir sultanBeş vakit camide yatiramadın

Asimile edip bitiremedin

Şeytan taşlamaya götüremedin

Alevi kızılbaş dedesi benim

Dinayeti din dersini kaldırın

Örümcek kafaya ilim doldurun

Kimligimizi tüm dünyaya bildirin

Alevi kızılbaş dedesi benim

Yüce dağda gezer göçümüz bizim

Eşitlik isteriz suçumuz bizim

Sevgiyle doludur içimiz bizim

Alevi Kızılbaş dedesi benim

Yeni bir taktik yeni bir oyun

Alın tırlıyonlar ayrıldı payın

Satılık değiliz iyice duyun

Alevi Kızılbaş dedesi benim

Gazi Metin silahım yok sazım var

Horasandan Çamşıhına izim var

Boyun eğmez baş kaldıran özüm var

Alevi Kızılbaş dedesi benim.

Hüseyin Gazi Metin (Dede)

Ben Alevi erenlerinin en büyük ulularımızın sözlerini paylaşıyorum sen adı dede olan fakat İslam düşmanı bir cahilin sözlerini paylaşıyorsun. Pir Sultan, Şah Hatayi, Fuzuli, Virani Baba gibi zatlar bizim ulularımızdır. Ulularımız Hak Muhammed Ali aşığıdır... Bu arada sen ortodoks ermeni kökenli ve bölücü terör örgütü sempatizanı bir alçaksın neden Alevilik hakkında sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun? hem aslın ermenidir hem de ailen şafidir defol git başka yer havla.

Raya Haq 14.11.2017 05:47

Sayin gorevli Canlar

Su havliyan FASIST IRKCI VE YOBAZI susturmak adina bir adim bile atmiyorsunuz..

Burasi Alevi Sitesimi ? Yoksa farkli amaclara hizmet eden bir yapilanmamidir?

Yazik... Aleviligi Agziniza almakla HIZIR PASALARI hatirlatiyorsunuz....


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:49.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Yazılan yazılar ve yayınlanan resimlerin tüm hakları yazan kişiye aittir. Site hakları Aleviweb.com adına saklıdır.